Referat fra FEST-konferansen 2015 på Kea i Hellas

FEST – Federation for European Storytelling – Kea, Hellas, 2015:

Fire dager på historiske KEA, med gresk kultur – myter, eventyr, sagn, gresk musikk og gresk mat….

 

Søndag 19. juli

Vi ankom Korissia på Kea etter en ferjetur på ca. en time fra havnebyen Lavrio utenfor Aten, og alle deltakerne møttes om kvelden på en tradisjonell gresk restaurant. Der fikk vi en kort presentasjon av de enkelte landenes organisasjoner, og fikk smake på medbrakte prøver fra landenes matkultur, før vi benket oss til tradisjonell gresk mat og musikk under en fersk nymåne som lyste så vakkert sammen med planeten Venus på nattehimmelen.

 

Mandag 20. juli

På mandag morgen fikk vi først høre en flott fremføring av den greske skapelsesmyten, før vi ble presentert for styret i FEST og fikk høre om arbeidet eksekutivkomitéen har vært opptatt av denne valgperioden. Senere formidlet diverse foredragsholdere sine betraktninger angående forholdet mellom tradisjonell mytologi og moderne fortellerkunst.

 

Om kvelden kunne deltakerne velge mellom å delta på to forskjellige presentasjoner:

 

«Training the storyteller – methods for developing performance skills.»

Heidi Dahlsveen, førstelektor i fortelling, Høgskolen i Oslo og Akershus:

redegjorde for den halvårige fulltidsutdanningen i Fortellerkunst som finnes på HiOA, og hvordan denne utdanningen er bygget opp. Forelesingen hadde brudd med små praktiske øvelser, som utdypet forståelsen av tematikken hun kom inn på.

 

Ragnhild Mørch, kunstnerisk leder for «Storytelling in Art and Education», Universität der Künste Berlin:

fortalte om en undersøkelse hun har gjort omkring eksisterende utdanningstilbud innen fortelling i Europa. Hun konkluderte med at undersøkelsen er meget ufullstendig, men at en tendens pekte seg ut: utdanningene konsentrerer seg om å arbeide med tradisjonsstoff og personlig materiale. Til slutt fortalte hun om deltidsutdanningen Storytelling in Art and Education (et betalstudium) som hun leder i Berlin.

 

Abbi Patrix, undervisningsdirektør, La Maison du Conte, Paris, Frankrike:

redegjorde for sin vei som teaterkunstner og forteller. Han savner en utdanning med høyt kunstnerisk ambisjonsnivå for fortellere, på linje med teater- og kunsthøgskolene. Fortellerne må bli like gode som andre kunstnere, først da vil fortelling bli anerkjent som kunstart. Han går med planer om å starte en treårig fulltidsutdanning i fortelling, åpen for studenter fra hele Europa – og ba om innspill til dette.

 

«Storytelling in Education – Using Storytelling in Schools and Other Educational Centres.»

 

Guy Tilkin, kunstnerisk leder for Alden Biesen Story Telling Castle i Belgia:

informerte om EUs TALES-prosjekt (www.storiesforlearning.eu) som er rettet mot bruken av muntlig og digital fortelling i skolen. Vi fikk høre om forskjellige måter fortellinger blir brukt i klasserommet, med eksempler fra ulike land. Dette prosjektet skal sluttføres i høst, og det vil bli utarbeidet en manual med eksempler på god praksis for bruk av fortelling i skolen.

 

Heidi Dahlsveen, førstelektor i fortelling, Høgskolen i Oslo og Akershus:

fortalte om et prosjekt som hun og en masterstudent hadde gjennomført med bruk av fortelling i videregående skole og på ungdomsskolen. De brukte to skoletimer, og jobbet innenfor en fleksibel fortellingsbasert struktur hvor elevene gjennom utveksling av først ‘ufarlig’ informasjon, gradvis åpnet opp til å fortelle hverandre om ting som kunne oppleves som mer utfordrende. Informasjon om dette prosjektet vil også bli inkluderte i TALES-manualen.

 

Regina Sommer, leder av Haus der Märchen und Geschichten i Aachen, Tyskland:

kunne fortelle om et treårig prosjekt der en hadde forsøkt å måle i hvilken grad bruk av fortelling hadde positiv innvirkning på elevers skoleresultater. Med bruk av kontrollklasser kunne en måle at elever i klasser hvor fortelling ble brukt, gradvis følte seg mer tilpass på skolen og lettere kunne sette seg fremtidige mål, samt at aggresjonsnivået i klassen ble redusert, sammenlignet med kontrollklasser.

 

Jennifer Ramsay, forteller og lærer, Spania:

fortalte om sitt undervisningsopplegg i småskolen hvor hun har jobbet med spanske elever på engelsk. Hun brukte mye rollespill knyttet til fortellingene, der elevene spilte elementer i fortellinger og måtte finne ord som passet i situasjonen. Hennes erfaring var at det var svært utviklende for elevenes ordforråd, og opplegget hadde blitt svært populært i området hvor hun jobbet.

 

Tirsdag 21. juli

Om morgenen tok vi bussen opp i fjellene på øya til hovedstaden Ioulis, hvor vi ble vist omkring i trange gater, og fikk høre fortellinger knyttet til steder eller hendelser i området. Turen ble avsluttet ved Veniamin-kilden, hvor vi fikk lunsj tilberedt og servert av den lokale kvinneforeningen og høre fortellinger sittende under det store treet foran kilden.

 

Om kvelden kunne vil velge blant følgende rundborddiskusjoner:

a) Storytelling festivals

Her ble det diskutert temaer som støtte til utvikling av bestillingsverk, hvordan nå ut til nye publikumsgrupper, bruk av oversettere under forestillinger osv. Det var flere deltakere som spilte ledende roller i organiseringen av festivaler som kunne fortelle om egne erfaringer, og forskjellig grad av økonomisk frihet til å tilby økonomisk og annen støtte til fortellere i forbindelse med sine festivaler.

b) Storytelling and inclusion - social , political, economical immigrants

Gruppen satt på stor erfaring når det gjaldt å arbeide med fortelling i forhold til utsatte grupper i samfunnet, og var opptatt av å inkludere flere enn immigranter i dette arbeidet, eksempelvis gamle, fanger, barn på sykehus, rusavhengige. Flere gjorde oppmerksom på websiden Human Library (http://humanlibrary.org/what-is-the-living-library.html).

c) Performance storytelling and theatre

Gruppen ønsket å definere forskjeller mellom fortelling og teater, og diskuterte dette – uten å komme frem til noe entydig svar. Likevel: alle er enige om at fortelling er teater, og at det er viktig å holde denne samtalen levende, prøve å komme frem til formuleringer som kan hjelpe oss videre i arbeidet med å få fortelling anerkjent som en kunstart på linje med de andre kunstartene.

d) Storytelling as a healing art

Her ble deltakerne invitert til å si litt om egen fortellerpraksis som kan sies å være helbredende. Deltakerne kom med eksempler på fortelling på sykehus, i forbindelse med terapi, for selvutvikling osv. Sett fra denne deltakerens side hadde det nok vært ønskelig med litt diskusjon rundt konseptet helende eller helbredende fortelling, en diskusjon som kunne blitt veldig spennende.

 

Onsdag 22. juli

 

Årsmøte

Siste dag på konferansen var avsatt til generalforsamling (årsmøte) og valg. Vi ble informert om eksekutivkomiteens arbeid gjennom året. Dette består hovedsakelig av å informere medlemmene om løpende saker, og å forberede neste års konferanse. Deretter ble budsjettet fremlagt, basert på inntektene fra medlemsorganisasjonene (ca 40) og deltakeravgift for den årlige konferansen.

 

Det ble bestemt at FEST-konferansen i 2017 vil bli avholdt i Irland, og i Slovenia i 2018. David Ambrose og Giorgos Evgenikos gikk ut av eksekutivkomitéen etter å ha vært medlemmer i tre år, mens Sonia Carmoma Tapia fra Spania, Ana Dusa fra Slovenia og Csenge Zalka fra Ungarn ble valgt inn som nye medlemmer.

 

I 2016 blir FEST-konferansen arrangert i Paris. I forbindelse med konferansen blir medlemmene i FEST bedt om å signalisere eventuelle behov og ønsker til eksekutivkomitéen.

 

Det ble også vedtatt at FEST skal få på plass et PIC-nummer (Participant Identification Code) for å søke om midler fra EU, slik at FEST om mulig kan lønne noen til å drive arbeide på vegne av organisasjonen. Dette krever at medlemsorganisasjoner i 15 forskjellige land må fylle ut og sende inn de nødvendige skjemaer.

 

 

Referenter Karen Høie og Dag Bjerga

Share Button
| admin | Til toppen av siden